Dan ZBS in 13. redna letna skupščina

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Univerze v Ljubljani je 14. decembra 2017 gostila 13. redno letno skupščino ZBS Združenja za beton Slovenije in pred njo že tradicionalni Dan ZBS. Predstavljena predavanja so ponovno prikazala nekakšen presek dela združenja v minulem letu.

O PREDAVANJIH

  • »Beton nazaj v prihodnost«, doc. dr. Milan Kuhta, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, UM;
  • »COST TU1404 - Proti novi generaciji standardov za zagotavljanje trajnosti armirano betonskih konstrukcij«, prof. dr. Violeta Bokan Bosiljkov, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, UL, dr. Grega Trtnik, IGMAT, d.d.;
  • »Predstavitev Priročnika za beton«, mag. Franci Kavčič, IGMAT, d.d.;
  • »SIST EN 13670:2010/A101:2010/AC:2017 Izvajanje betonskih konstrukcij - Nacionalni dodatek - Popravek AC - Zahteve za vidne betone«, Zvonko Cotič, Structum, Inštitut za gradbeništvo d.o.o.;
  • »Predstavitev postopka za določitev skrčkov betona po standardu ISO 1920-8 Preskušanje betona – del 8: Določanje krčenja betona zaradi sušenja na vzorcih, pripravljenih na terenu ali v laboratoriju«, Vesna Jereb, TKK Srpenica, d.o.o.                                     

 

V aprilu 2017 smo po večletnem dogovarjanju in sodelovanju z doc. dr. Milanom Kuhto iz Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Univerze v Mariboru, organizirali prvi posvet BETON 2017 – Maribor. Odločitev, da se premaknemo iz Ljubljane, kjer se dogaja večina naših dogodkov, na severovzhod Slovenije se je pokazala za pravilno, saj je bil odziv neverjeten. Pridružilo se nam je preko 160 udeležencev, morda največ po zaslugi Stipeta Mudradžije, ki je preko Društva inženirjev in tehnikov Maribor poleg ostalih uspel pritegniti tudi veliko število gradbenih inšpektorjev. Doc. dr. Milan Kuhta nam je podobno kot na omenjenem posvetu tudi na Dnevu ZBS 2017 predstavil predavanje o pomenu betona v svetu, tokrat z naslovom »Beton nazaj v prihodnost«. S širino svojega razmišljanja, s strokovnim znanjem podkovanim z bogatimi izkušnjami in s pestrim podajanjem vsebin je s predavanjem zelo navdušil udeležence.

Člani ZBS, Fakulteta za gradbeništvo UL, IGMAT d.d. in Zavod za gradbeništvo Slovenije, sodelujejo v evropskem projektu COST TU1404, z izvirnim naslovom ”Towards the next generation of standards for service life of cement based materials and structures”, ki je v tem trenutku eden najpomembnejših in največjih evropskih in svetovnih projektov s področja preskušanja materialov s cementnim vezivom in armirano betonskih konstrukcij. Osnovni cilj projekta je implementacija novih, naprednih, nestandardnih in po večini neporušnih merilnih tehnik za preskušanje različnih lastnosti materialov s cementnim vezivom v svežem in strjenem stanju ter armirano betonskih konstrukcij v standarde, tehnične specifikacije, navodila itd. Osnovni mehanizem za dosego teh ambicioznih ciljev je obsežna medlaboratorijska preiskava, v kateri sodeluje večina evropskih laboratorijev s tega področja. Uspešna implementacija najučinkovitejših preskusnih metod v standarde bo pripomogla k bolj kvalitetnim, ekonomičnim in predvsem trajnim armirano betonskim konstrukcijam. Delovanje in cilje projekta nam je predstavila prof. dr. Violeta Bokan Bosiljkov.

 

Po sprejetju novih revizij osnovnih standardov  za beton SIST EN 206 in SIST 1026, ki sta stopila v dokončno veljavo 1.2.2017, pripravljamo Priročnik za beton, s katerim želimo uporabnikom čimbolj jasno predstaviti zahteve omejenih standardov, s poudarkom na prepoznavanju stopenj izpostavljenosti betonov in zahtev, ki jih je potrebo glede tega upoštevati. Vsebino priročnika, ki je tik pred izidom, nam je predstavil mag. Franci Kavčič iz IGMAT, d.d..

Zvonko Cotič nam je predstavil spremembe dodatka standarda SIST EN 13670:2010/A101:2010/AC:2017 Izvajanje betonskih konstrukcij - Nacionalni dodatek - Popravek AC - Zahteve za vidne betone. Popravki se nanašajo na definiranje zahtev za vidni beton. Da bi bili ti kriteriji čimbolj jasni vsem uporabnikom, planiramo spomladi 2018 organizirati delavnico na to temo.

V praksi se dogaja, da so v okviru projektiranja določene tudi zahteve glede dovoljenega krčenja betona, do sedaj pa ni bilo določene metode za merjenje le-tega. Znotraj ožjega tima strokovnjakov, ki deluje tudi v tehničnem odboru pri SIST-u, SIST TC/BBB, se je porodila ideja, da je to področje nujno potrebno urediti. Po pregledu stanja standardov na področju merjenja krčenja betona se je pokazalo, da bi bila ena od možnih rešitev uporaba ISO standarda ISO 1920-8 Preskušanje betona – del 8: Določanje krčenja betona zaradi sušenja na vzorcih, pripravljenih na terenu ali v laboratoriju. Vesna Jereb iz TKK, Srpenica je v svojem predavanju podala pregled različnih metod za merjenje, podrobno pa nas je seznanila z metodo zgoraj omenjenega standarda: potrebno opremo, celoten postopek od vzorčenja na terenu, transporta in hranjenja vzorcev, do končnih meritev v laboratoriju. Namen ekipe je priti do standarda, ki bo jasno določil metodo za merjenje krčenja betona.

 

O 13. SKUPŠČINI ZBS, ZDRUŽENJA ZA BETON SLOVENIJE

Na 13. skupščini so bile obravnavane običajne točke, kot so sprejem poročil o delu in finančnih poročil za predhodno leto ter obravnava in sprejem programa dela in finančnega načrta za leto 2018. Skupščina določa tudi višino članarine za tekoče leto. Več informacij lahko dobite na zabeton@zabeton.si.

Sodelujemo pri projektu FIREEXPERT.
Polno ime projekta je “Ustanovitev novega čezmejnega LivingLab centra za raziskave in simulacije požarnega odziva kompozitnih materialov med in po požaru”.