Dan Združenja za beton 2016

Dan ZBS, ki ga organiziramo vsako leto, je priložnost za nekakšen presek dela združenja v zadnjem letu. Temu smo sledili tudi na letošnjem srečanju, sklopi predavanj so se na nanašali na področja dela združenja.

PROGRAM
BETON V KROŽNEM GOSPODARSTVU

Cement in beton veljata po nekaterih razlagah še vedno za okoljsko dokaj nesprejemljiva materiala, predvsem zaradi emisij ogljikovega dioksida, ki se sproščajo pri proizvodnji cementa. Vendar se gledanje na to v zadnjem času precej spreminja iz več razlogov, morda najpomembnejši je dolga življenjska doba objektov, zgrajenih iz betona, sledi ponovna vezava ogljikovega dioksida in nenazadnje dejstvo, da je beton 100% reciklabilen. To, da se po zaključku življenjske dobe objekta material ob ustreznem ravnanju lahko v celoti ponovno uporabi, omogoča zmanjševanje količin odpadkov ter ohranjanje naravnih virov, s čimer se beton uspešno vključuje v krožno gospodarstvo. V predavanju so predstavljeni primeri uspešne uporabe recikliranih betonov kot nadomestilo za agregate iz naravnih virov.

Uporaba recikliranega betona, dr. Violeta Bokan Bosiljkov

STANDARDI
Področje standardov za beton SIST EN 206 Beton – Specifikacija, lastnost, proizvodnja in skladnost  in SIST 1026 Beton – Specifikacija, lastnost, proizvodnja in skladnost – Pravila za uporabo SIST EN 206 je člane Sveta strokovnjakov, ki so v glavnem tudi člani tehničnega komiteja pri Slovenskem inštitutu za standardizacijo SIST TC/BBB, v zadnjih dveh letih najbolj zaposlovalo. Konec leta 2015 je bil končan prevod SIST EN 206 in izdelana revizija SIST 1026. Standarda sta bila objavljena 1.2.2016, Ministrstvo za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo je na svoji spletni strani objavilo prehodni rok, ki je 1 leto. To pomeni, da začne končna obvezna uporaba s 1.2.2017. Spremembe novih standardov so na področju zagotavljanju trajnosti betona. S prvim predavanjem iz sklopa standardov smo želeli predstaviti procese propadanja betona, kateri so njihovi vzroki in zakaj je tako pomembno zagotavljanje trajnosti.

Procesi propadanja betona, dr. Andrej Ipavec

Predavanje Zvonka Cotiča podaja pregled novih zahtev obeh standardov za beton s poudarkom na stopnjah izpostavljenosti in mejnih vrednostih sestave betona – preglednica N.3 iz standarda SIST 1026:2016, ki je normativna.

Stopnje izpostavljenosti in mejne vrednosti sestave betona, Zvonko Cotič

V zadnjem predavanju s področja standardov nam je dr. Aljoša Šajna predstavil smeri razvoja evropskih standardov s področja trajnosti armiranobetonskih konstrukcij.

Trajnost AB konstrukcij – smernice razvoja evropskih standardov, dr. Aljoša Šajna

BETONSKA VOZIŠČA
Aktivnosti na področju predstavljanja možnosti uporabe betona za betonska vozišča smo začeli v letu 2013, ko smo v oktobru pripravili prvi slovenski posvet na temo BETON IN TRAJNOSTNA GRADNJA. Aktivnosti na to temo nadaljujemo, v letošnjem letu je Sašo Seljak na FGG v Ljubljani zaključil magisterij Betonska vozišča - primerjava različnih regulativ in projektiranje sestave betona. Vsebino magistrske naloge ter poglede na nadaljnje možnosti betonskih vozišč nam je predstavil v predavanju:

Pregled in primerjava slovenske regulative s tujo na področju dimenzioniranja, izbire sestavin in priprave ustrezne betonske mešanice, Sašo Seljak

ZBS na področju betonskih vozišč sodeluje tudi s SLOCEM-om (www.slocem.si) Združenjem slovenske cementne industrije, ki je že od leta 2013 član EUPAVE (www.eupave.eu) Evropskega združenja za betonska vozišča. Luc Rens, eden vodilnih strokovnjakov EUPAVE je bil tudi predavatelj na našem prvem posvetu. EUPAVE organizira za svoje člane praktična izobraževanja, v letošnjem letu smo priložnost izkoristili in dr. Andraž Hočevar se je udeležil izobraževanja na temo stikov v betonskih voziščih, ki ga je predstavil v svojem kratkem predavanju.

Praktični vidik stikov v betonskih voziščih - od načrtovanja do vzdrževanja, dr. Andraž Hočevar

Praktični vidik stikov v betonskih voziščih - od načrtovanja do vzdrževanja (članek), dr. Andraž Hočevar

BETON V STAVBAH
Drugi posvet Beton za trajnostno gradnjo smo posvetili Betonu v stavbah. Tudi na tem področju aktivnosti nadaljujemo, med drugim smo organizirali 19. aprila 2016 dogodek ARHITEKTURA DOSTOPNIH STANOVANJ (predavanje 1, predavanje 2), na katerem je priznana francoska arhitektka Anne Lacaton predstavila način obnove starejših stanovanjskih blokov z uporabo med drugim tudi betonskih montažnih elementov. Arhitekt Tomaž Krištof planira podobne obnove, sicer zaenkrat ne v betonu, ampak nam je bilo njegovo predavanje vseeno zelo zanimivo.

Dominum: celovite prenove stavb, Tomaž Krištof

BETON – NEVARNA SNOV
Ponekod s terena prihajajo napačne informacije, da zahteve glede označevanja svežega betona kot nevarne snovi »ne veljajo več«. Zato smo Dan ZBS izkoristili, da ponovno poudarimo, kakšne so obveznosti betonarn v zvezi s tem, res pa ni potrebno poročanje o količinah proizvedenega betona. Pridobljeno dovoljenje za opravljanje dejavnosti proizvodnje in prodaje nevarnih kemikalij v skladu z Zakonom o kemikalijah je trajno, potrebno je le obvladovat spremembe. Te pa so lahko spremembe regulative, o čemer vas mora obvestiti svetovalec za kemikalije, obveščali vas bomo tudi na spletni strani www.zabeton.si. O spremembah v proizvodnji, npr. novi aditivi, pa morate obveščati vašega svetovalca, ki je dolžan poskrbeti za ustrezne spremembe varnostnih listov in oznak. Vse ostale napotke za ravnanje dobite tudi na spletni strani www.zabeton.si.

Zahteve o označevanju nevarnih snovi, Lojzka Reščič

ZAKLJUČEK
Dnevu ZBS Združenja za beton Slovenije je sledila še 12. redna letna skupščina. Ob zaključku dogodka gre zahvala vsem predavateljem, vsem udeležencem ter Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani za gostoljubje.

Sodelovali smo pri projektu FIREEXPERT.
Polno ime projekta je “Ustanovitev novega čezmejnega LivingLab centra za raziskave in simulacije požarnega odziva kompozitnih materialov med in po požaru”.